Konferencja 5 kwietnia 2019 r.

Konferencja 5 kwietnia 2019 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

 1. Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w celu realizacji zdań statutowych.
 2. Tożsamość administratora: Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
  1. korespondencji drogą pocztową: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
  2. korespondencji drogą poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.waw.pl
  3. telefonicznie: centrala: 22 551 24 00, faks 22 826 64 97
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: iod@kuratorium.waw.pl, tel.: 22 551 24 00 w. 1132.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, w imieniu Wojewody Mazowieckiego na obszarze województwa, zadań i kompetencji w zakresie oświaty określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U.2022.2230 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j.: Dz.U.2023.900 ze zm.) i przepisach odrębnych. Do zadań i kompetencji w zakresie oświaty należy między innymi sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami na terenie województwa: kontroli przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole i placówce, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki, wspomaganie działań szkół i placówek ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków oraz wykonywanie innych zadań, o których mowa w ww. ustawach. Ponadto dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu oświaty wynikających z polityki oświatowej państwa oraz wykonywania zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U.2023.775 ze zm.), jeżeli ustawy szczególne tak stanowią.
 5. Odbiorcy danych: Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Kuratorium nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 6. Pani/Pana uprawnienia: Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Kuratorium z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9 - 1 = *
do góry