Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły - 2023 r. - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły - 2023 r.

W załączeniu pismo przewodnie wraz z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Warszawa,  28 lutego 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.65.2023.DP

Dyrektorzy
Szkół województwa mazowieckiego
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. Wykaz składa się z 2 załączników:

załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach umieszczonych w zał. nr 1 określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki). Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Należy również podkreślić, iż niektóre zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z nazwy konkursu. Punkty należy przyznać zgodnie z rzeczywistym zasięgiem określonym wykazie.

załącznik nr 2 – konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2018/2019 - 2022/2023 wyłącznie za konkursy umieszczone w niniejszym wykazie.

Nadmieniam, iż dyrektor szkoły podstawowej decyduje czy dane osiągnięcie jest osiągnięciem szczególnym. Nie ma obowiązku wpisywać wszystkich przedstawionych przez ucznia osiągnięć na świadectwie kończącym szkołę podstawową, niezależnie czy dane osiągnięcie było wpisane na świadectwach kończących klasę w latach poprzednich.

W załączeniu dodatkowo:

- lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych podanych przez MEiN (zał. nr 3),

- wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych (zał. nr 4).

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2023
Data modyfikacji 28.02.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry