Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zbieranie danych do wykazu na rok szkolny 2019/2020 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zbieranie danych do wykazu na rok szkolny 2019/2020

Informacja skierowana do dyrektorów szkół i organizatorów zawodów - o możliwości zgłoszenia zawodów do wykazu.

Warszawa,  22 października 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

KOG.5563.33.2019.PO

 

 

Dyrektorzy szkół,

Organizatorzy

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) kurator oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zwanych dalej konkursami - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Przez zawody rozumie się: różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

W związku z tworzeniem nowego wykazu w roku szkolnym 2019/2020 Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół podstawowych oraz organizatorów zawodów adresowanych dla uczniów szkół podstawowych w województwie mazowieckim o przesyłanie zgłoszeń konkursów adresowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub organizator za pomocą formularza wyłącznie drogą elektroniczną. Poniżej link do formularza:

 http://www.kuratorium.waw.pl/s4/form/dodaj533,Formularz-zgloszeniowy-konkursy-wiedzy-artystyczne-i-sportowe-adresowane-dla-ucz.html

Zgłoszeń będzie można dokonywać do 31 stycznia 2020 roku. Po tym terminie zgłoszenie konkursu do wykazu nie będzie możliwe.

Konkursy zgłoszone przez uczniów lub rodziców nie będą brane pod uwagę.

Uprzejmie prosimy zgłaszać wyłącznie konkursy spełniające wszystkie poniższe wymagania formalne:

  1. Konkurs powinien posiadać ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora).
  2. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:
  • tytuł konkursu;
  • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
  • jasno określone zasady uczestnictwa;
  • kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
  • określone miejsca zwycięskie wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
  • harmonogram.

           3. Brak opłat za udział w konkursie

           4. Zasięg konkursu minimum powiatowy

           5. Konkurs powiatowy i wojewódzki musi się składać z minimum 2 etapów, konkurs ogólnopolski i międzynarodowy z minimum 3 etapów

           6. Wzór zaświadczenia/dyplomu zawierającego niezbędne dane do ewentualnego wykorzystania podczas rekrutacji (zasięg konkursu, miejsce zdobyte, dane organizatora i inne).

 

Konkurs po spełnieniu wymagań formalnych będzie podlegał dalszej analizie. Analizowane będą m.in.: cele oraz założenia konkursu, dostępność konkursu, organizacja, ranga, poziom merytoryczny.

 

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jak również nie obliguje do publikowania informacji na temat konkursu lub jego organizacji. Decyzje, który konkurs będzie umieszczony w wykazie podejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Decyzje o których mowa są ostateczne, nie podlegają trybowi odwoławczemu. Projekt wykazu będzie uaktualniany na bieżąco, obowiązujący wykaz zostanie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie do końca lutego 2020 roku (art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.).

Zgłoszenia oraz wnioski przesłane przed opublikowaniem niniejszego komunikatu nie będą rozpatrywane.

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

                                 /-/

           Krzysztof Wiśniewski

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry