Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Egzaminy i sprawdziany -

Nawigacja

Egzaminy i sprawdziany

Sprawdziany i  egzaminy zewnętrzne

Informacje o sprawdzianie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,  egzaminie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w gimnazjum  oraz egzaminie  maturalnym

Zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych regulują: m.in. ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( D. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) http://www.men.gov.pl/.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228 z 2010r., poz. 1490)  stanowi, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków  i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub absolwentów.  Informację tę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  http://www.cke.edu.pl/ w terminie do dnia 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

W szkołach dla dzieci i młodzieży sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym  przez  dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a w szkołach dla dorosłych w terminie  ustalonym przez ww. dyrektora.

Przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami zawierają informatory przygotowane przez dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłaszane, w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do  1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Sprawdzian trwa 60 minut. Uczeń może uzyskać  maksymalnie 40 punktów. Wynik sprawdzianu  ustala okręgowa komisja egzaminacyjna http://www.oke.waw.pl/ Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe i warunkuje ukończenie szkoły. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły, nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.

Egzamin  przeprowadzany  w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym  przez  dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W szkołach dla dorosłych sprawdzian przeprowadza się w terminie  ustalonym przez ww. dyrektora.

Przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami zawierają informatory przygotowane przez dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłaszane, w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do  1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny .

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest obowiązkowe i warunkuje ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły, nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia gimnazjum http://www.oke.waw.pl/.

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

  1. humanistycznej – sprawdzającej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  2. matematyczno-przyrodniczej - sprawdzającej wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  3. sprawdzającej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego uczniowie zdają na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Gimnazjaliści, którzy kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie szkoły podstawowej są obowiązani przystąpić dodatkowo do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uczniowie ci mogą przystąpić do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców / prawnych opiekunów. Do części trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku kontynuowania nauki języka obcego  nowożytnego w gimnazjum, a zadeklarują taką wolę.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażane są w skali procentowej (ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) i skali centylowej (ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2009
Data modyfikacji 20.02.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Śledż
do góry