Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podział dotacji przedszkolnej na 2024 na rozdziały klasyfikacji budżetowej - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Podział dotacji przedszkolnej na 2024 na rozdziały klasyfikacji budżetowej

Warszawa, dn. 08 lutego 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.6.2.2024.PH
 
 

Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Dotacja przedszkolna 2024– klasyfikacja budżetowa

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 123) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2703), uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej (znak sprawy: DBF-WKP 2.3132.3.2024.JS) dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych jednostek terytorialnych w 2024 r

W 2024 r. wysokość dotacji dla jednej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (w 2024 roku – 3.968,81 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego:

  • prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz
  • dla których ta jednostka jest organem rejestrującym

- ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, wg stan na dzień 30 września 2023 roku, pomniejszonej o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r. poz. 123) przy naliczaniu i podziale dotacji nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa, objętych wychowaniem przedszkolnym.

W związku z powyższym proszę o podanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały, o których mowa w ww. rozporządzeniu tj.:

  • rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 - przedszkola,
  • rozdział 80105 - przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Powyższe informacje proszę przesłać, wypełniając załączoną tabelę (załącznik nr 1) do Kuratorium Oświaty w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2024 r. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz w wersji edytowalnej, na adres e-mail: pawel.hajkowski@kuratorium.waw.pl

Pracownik do kontaktu:

Paweł Hajkowski, tel. 22 551 24 00 wew. 3106

 

W załączeniu:

  1. załącznik nr 1 - tabela
  2. załącznik nr 2 - kwota dotacji przedszkolnej na 2024 r

 

                                  Z poważaniem

                p.o. Mazowiecki Kurator Oświaty

                                             /-/

                          Wioletta Krzyżanowska

 

 

Metryczka

09.02.2024
Data publikacji 09.02.2024
Data modyfikacji 12.02.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Hajkowski
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry