Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo o zapewnienie podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2023-2024 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Pismo o zapewnienie podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2023-2024

Warszawa,  22 maja 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.10.8.2023.MP
 

Szanowni Państwo

Marszałek województwa

mazowieckiego,

Starostowie, Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa mazowieckiego

 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950). Rozporządzenie wprowadza dodatkowy termin udzielania dotacji celowej. Uprzejmie proszę o przesłanie wniosków na zapotrzebowanie, lub aktualizację o udzielenie dotacji celowej w terminach:

- od 15 kwietnia 2023 r. do 05 maja 2023 r.

- od 06 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.

- od 06 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.

- od 13 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.910), podwyższono maksymalne kwoty dotacji celowej. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (Dz. U. z 2023 r. poz.709), zweryfikowane kwoty dotacji celowej obowiązują od dnia 15 maja 2023 r.

W roku budżetowym 2023 obowiązują następujące kwoty dotacji celowej:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota dotacji zostaje zwiększona o wskaźnik, odpowiednio do wysokości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 611) – tabela stanowiąca załącznik do pisma.

Dotacja ta może być wykorzystana również na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych podręczników i materiałów. W przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym można zakupić sprzęt lub oprogramowanie umożliwiające odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego składają z wykorzystaniem załączników nr 3 i 4 do ww. rozporządzenia. Przypominam również, że załącznik nr 5 stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc w załączniku nr 4 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy będą korzystali z podręczników innych niż ogólne, natomiast uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z ogólnych podręczników należy wykazywać w załączniku nr 3.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych załączników nr 3 i 4 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) oraz, w wersji edytowalnej na adres e-mail monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

 

 

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

25.05.2023
Data publikacji 25.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry