Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo o zapewnienie podręczników dla uczniów z Ukrainy. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Pismo o zapewnienie podręczników dla uczniów z Ukrainy.

Warszawa,  22 maja 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.10.5.2023.MP
 

Szanowni Państwo

Marszałek województwa

mazowieckiego,

Starostowie, Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa mazowieckiego

 

 

Zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), zwanej dalej „ustawą”, w roku 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Uprzejmie proszę o przesłanie wniosków o udzielenie środków w terminach:

- od 06 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.

- od 06 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.

- od 13 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r.

W roku budżetowym 2023/2024 obowiązują następujące kwoty dotacji celowej:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota dotacji zostaje zwiększona o wskaźnik, odpowiednio do wysokości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 611).

Załączniki 1 - 2 zawierają formularze stanowiące wnioski i rozliczenie, przeznaczone odpowiednio dla szkół i jednostek samorządu terytorialnego.

Refundacja kosztów poniesionych w 2023 r., w związku z zapewnieniem w roku szkolnym 2022/2023 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom będącym obywatelami Ukrainy, uprawnionym, zgodnie z art. 50b ustawy, do otrzymania ww. wsparcia, nastąpi w ramach dotacji celowej w 2023 r. Wnioski o środki z Funduszu Pomocy obejmują wyłącznie kwoty związane z zapewnieniem ww. uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024.

Zgodnie z art. 14 ust. 16a ustawy, jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania Funduszu Pomocy, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału (tj. odpowiednio do dnia 10 lipca 2023 r. i do dnia 10 października 2023 r.), informują Kuratorium Oświaty w Warszawie o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c ustawy, według stanu na koniec każdego kwartału.

Rozliczenie wykorzystania środków z Funduszu Pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwrot środków niewykorzystanych do 30 listopada 2023 r. następują do dnia 15 grudnia 2023 r.

Ponadto uprzejmie przypominam, że kwoty wskazane w dyspozycjach zasilania rachunków pomocniczych powinny być rzetelnie oszacowane i odpowiadać faktycznym potrzebom wydatkowym

W związku z koniecznością przekazania środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w 2023 r. zwracam się z prośbą o podanie prawidłowego numeru konta bankowego.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych załączników nr 2 (wniosek 1 lub wniosek 2, rozliczenie) do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) oraz, w wersji edytowalnej na adres e-mail monika.przybysz@kuratorium.waw.pl (bez przesyłania wersji papierowej pocztą tradycyjną).

 

 

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

25.05.2023
Data publikacji 25.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Przybysz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Dembowska
do góry