Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2023 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2023 r.

22.09.2022

Warszawa, 16 września 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG. 5563.65.2022

Uczniowie, Rodzice
Dyrektorzy Szkół, 
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082 ze. zm.) kurator oświaty corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zwanych dalej konkursami - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Przypominam, iż wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych obowiązuję wyłącznie w danym roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę podstawową i jest publikowany na potrzeby rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Przez zawody rozumie się różne formy współzawodnictwa m.in.: konkursy wiedzy i artystyczne, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

W celu usprawnienia procedury przyznawania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wszystkie konkursy organizowane przez szkoły bądź inne podmioty na terenie szkół, będą zawarte w załączniku nr 1 wykazu (załącznik nr 2 - publikowany w poprzednich latach, nie będzie obowiązywał).

W związku z tworzeniem nowego wykazu w roku szkolnym 2022/2023 Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesyłanie zgłoszeń konkursów adresowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Niniejszy wykaz jest tworzony na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Osiągnięcia uczniów (miejsca zwycięskie) zdobyte w latach poprzednich będą mogły dawać możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024 wyłącznie jeżeli dany konkurs zostanie umieszczony w tegorocznym wykazie. Dyrektorzy szkół lub organizatorzy mogą zgłaszać do tegorocznego wykazu również konkursy, które odbyły się w latach poprzednich.

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub organizator za pomocą formularza wyłącznie drogą elektroniczną.

Nadmieniam, iż zgłaszający są zobowiązani do rzetelnego wypełniania zgłoszenia, a zgłaszając dany konkurs poświadczają prawdziwość wpisywanych danych.

 

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.kuratorium.waw.pl/s4/form/dodaj166,konkursy.html

Powyższy link będzie aktywny do dnia 9 grudnia 2022 roku.

Konkursy zgłoszone przez uczniów lub rodziców nie będą brane pod uwagę.

Konkursy, które były umieszczone w wykazach w latach ubiegłych nie są obligatoryjnie przepisywane do wykazu tegorocznego.

Wszystkie konkursy należy zgłosić ponownie.

Projekt wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych będzie opublikowany do końca stycznia 2023 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ewentualne uwagi będzie można zgłaszać w terminie i sposób podany wraz z publikacją „projektu wykazu”.

Wykaz obowiązujący podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 (wersja ostateczna) zostanie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie do końca lutego 2023 roku, zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe.

 

Uprzejmie proszę zgłaszać wyłącznie konkursy spełniające wszystkie poniższe wymagania formalne:

 1. Konkurs musi być organizowany dla uczniów przez podmiot działający na terenie szkoły lub potwierdzonej współpracy ze szkołą i mieć charakter ogólnodostępny i powszechny.
 2. Konkurs powinien posiadać ogólnodostępny regulamin (strona internetowa szkoły, organizatora).
 3. Regulamin konkursu w szczególności powinien zawierać:
 • tytuł konkursu;
 • pełną nazwę organizatora wraz z danymi kontaktowymi;
 • jasno określone zasady uczestnictwa;
 • kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów;
 • określone miejsca zwycięskie wraz z podaniem informacji o miejscu publikowania wyników;
 • harmonogram.
 1. Brak opłat za udział w konkursie.
 2. Zasięg konkursu minimum powiatowy
 3. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim muszą składać się z minimum 2 etapów, konkursy wiedzy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z minimum 3 etapów.
 4. Organizator wystawia stosowne zaświadczenie/dyplom zawierające niezbędne dane umożliwiające dokonanie wpisu na świadectwie przez dyrektora szkoły (niezbędne dane ucznia, zasięg konkursu, zdobyte miejsce I, II lub III, dane organizatora).

 

Spełnianie ww. kryteriów nie jest równoznaczne z umieszczeniem konkursu w wykazie.

Zgłoszony konkurs po spełnieniu wymagań formalnych będzie podlegał dalszej analizie. Analizowane będą m.in.: cele oraz założenia konkursu, powszechna dostępność konkursu, organizacja, ranga, poziom merytoryczny, rzeczywisty zasięg, ewentualne zgłoszenia dotyczące organizacji wcześniejszych edycji.

 

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jak również nie obliguje do publikowania informacji na temat konkursu lub jego organizacji. Ostateczną decyzję, który konkurs będzie umieszczony w wykazie podejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty nie przekazuje informacji do organizatora o wyniku analizy, o której mowa powyżej, jak również nie uzasadnia decyzji.

Decyzje, o których mowa powyżej są ostateczne i nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.09.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry