Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2022 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - 2022 r.

25.02.2022

Warszawa,  25 lutego 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.18.2021.DP

Dyrektorzy szkół
województwa mazowieckiego

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022. Wykaz składa się z 3 załączników w czym załącznik nr 1 i 2 są to zawody organizowane przez szkoły lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

  • załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;
  • załącznik nr 2 – (wykaz „wygaszany”) zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie wyłącznie w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019;

Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym. Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Wyjątek stanowią osiągnięcia uzyskane w zawodach w roku szkolnym 2018/2019. W roku szkolnym 2021/2022 na świadectwie kończącym szkołę podstawową można uwzględniać, jako zwycięskie, miejsca od 1 do 10 w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz od 1 do 5 w zawodach wojewódzkich, wyłącznie jeżeli to osiągnięcie zostało uzyskane w zawodach w roku szkolnym 2018/2019 oraz dane zawody znajdują się w załączniku nr 2.Należy również podkreślić, iż niektóre zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z nazwy konkursu. Punkty należy przyznać zgodnie z rzeczywistym zasięgiem określonym wykazie.

  • załącznik nr 3 – konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, przyznaje  punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2017/2018 - 2021/2022, zgodnie z ogłoszonym odpowiednio wykazem tych konkursów.

Nadmieniam, iż dyrektor szkoły podstawowej decyduje czy dane osiągnięcie jest osiągnięciem szczególnym. Nie ma obowiązku wpisywać wszystkich przedstawionych osiągnięć ucznia na świadectwie kończącym szkołę podstawową, niezależnie czy dane osiągnięcie  było wpisane na świadectwach kończących klasę w latach poprzednich.

W załączeniu dodatkowo:

  •  lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych podanych przez MEiN - załącznik nr 4.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.02.2022
Data modyfikacji 17.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry