Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Domy Wczasów Dziecięcych - co nowego? - Aktualności -

Nawigacja

Domy Wczasów Dziecięcych - co nowego?

Przypominamy o nowelizacji rozporządzeń dotyczących funkcjonowania domów wczasów dziecięcych. Wprowadzone zmiany porządkują i doprecyzowują przepisy prawa.

Warszawa,  1 września 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.552.160.2021.MB

Dyrektorzy szkół i placówek 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z pismem  Ministerstwa Edukacji i Nauki Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej nr DWEW-WWR.412.27.2021.BLP z dnia 12.08.2021 r. uprzejmie informuję, że w maju 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację dwóch rozporządzeń dotyczących funkcjonowania domów wczasów dziecięcych.

Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów prawa.

Domy wczasów dziecięcych są placówkami od lat wpisanymi w polski system edukacji, których działalność wzbogaca ofertę edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Pobyt w domu wczasów dziecięcych wraz z rówieśnikami, obok innych wdrażanych działań w formie programów, może wpłynąć na poprawę kondycji dzieci i młodzieży szczególnie po okresie długotrwałej izolacji.

Do zadań domu wczasów dziecięcych w szczególności należy organizowanie:

  1. zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych;
  2. zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
  3. aktywnych form wypoczynku.

Tego typu placówki są zorganizowane w profesjonalny sposób, posiadają doświadczoną kadrę pedagogów i są zlokalizowane w rejonach Polski o szczególnych walorach klimatycznych i przyrodniczych. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych. To wszystko powoduje, że oferty tych placówek wyróżniają się na tle innych kierowanych do szkół.

W przepisach znowelizowanych rozporządzeń (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) określono minimalny czas pobytu uczniów w domach wczasów dziecięcych na 6 dni oraz wydłużono termin wejścia w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2022 r.

Aktualnie domy wczasów dziecięcych mogą organizować, zarówno wypoczynek dzieci młodzieży, jak i krajoznawstwo i turystykę (np. wycieczki szkolne), ale na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Prowadzoną działalność rozliczać będą na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych. Dzieci i młodzież przebywające na wypoczynku i wycieczkach szkolnych nie mogą być wykazywane jako wychowankowie domu wczasów dziecięcych, ponieważ stanowi to nieprawidłowość przy naliczaniu subwencji/dotacji.

W przepisach dookreślono, że dom wczasów dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu organizowania i prowadzenia kształcenia dzieci i młodzieży lub wspierania i uzupełniania tego kształcenia, połączonego z jednoczesnym wspieraniem ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Od 1 stycznia 2022 r. za wychowanków domu wczasów dziecięcych będą uznane tylko dzieci i młodzież przebywające w domu wczasów dziecięcych w celu, o którym mowa w akapicie powyżej i niekorzystające z pobytu w domu wczasów dziecięcych w ramach:

  1. wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.);
  2. krajoznawstwa i turystyki, organizowanych przez publiczne i niepubliczne szkoły i placówki, do których uczęszczają, inne niż dom wczasów dziecięcych, w którym przebywają (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki: Dz. U. z 2018 r., poz. 1055 z późn. zm.).

Zachęcam Państwa Dyrektorów do zapoznania z nowelizacją ww. przepisów oraz ofertami przygotowywanymi przez dyrektorów domów wczasów dziecięcych i przekazywanie rodzicom informacji o działalności tych placówek.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

01.09.2021
Data publikacji 02.09.2021
Data modyfikacji 02.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mieczysław Biernat
Osoba udostępniająca informację:
Renata Karwat
do góry