Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedłużony termin składania wniosków dot. szkolenia dla trenerów-koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużony termin składania wniosków dot. szkolenia dla trenerów-koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym realizuje projekt Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach realizowanego przez ORE projektu zostanie przygotowana grupa trenerów pełniących rolę zewnętrznych koordynatorów wspierających szkoły i placówki w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na każdym etapie edukacyjnym.

Mazowiecki Kurator Oświaty zachęca do udziału w rekrutacji i szkoleniach. Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla uczestników. Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Rekrutację kandydatów na trenerów z powiatów województwa mazowieckiego prowadzi Kuratorium  Oświaty w Warszawie.  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty  w Warszawie  lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym, przedłużonym terminie terminie do dnia 22 marca 2018 r.  do godz. 15:00,  na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:  Doradztwo zawodowe – trener. 

 

Decyduje data wpływu na dziennik podawczy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

- posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego i zatrudnione w Centrach Kształcenia Praktycznego,

– nauczyciele kształcenia zawodowego zatrudnieni w Centrach Kształcenia Praktycznego, posiadający ukończone  formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego,

– osoby posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe tj.: Branżowa Szkoła I Stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,

– nauczyciele kształcenia zawodowego ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, posiadający ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego ( np. kursy, szkolenia),

-osoby pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,

- nauczyciele kształcenia zawodowego zatrudnieni w wymienionych placówkach, posiadający ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Dokumenty do pobrania

 

Planowany termin szkolenia w Warszawie - od 4 do 6 kwietnia br. oraz od 18 do 20 czerwca br.

Telefon kontaktowy: 22 551 24 00, wew.: 5112 lub 5091 lub 5041.

 

Metryczka

15.02.2018
Data publikacji 05.03.2018
Data modyfikacji 15.03.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Greiner
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kujawa
do góry