Formularz rejestracyjny - spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej w Treblince - 17 października 2018 r.

Formularz rejestracyjny - spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej w Treblince - 17 października 2018 r.

Dane personalne pierwszego uczestnika


Dane personalne drugiego uczestnika


Dane szkoły


Dane kontaktowe

5 - 1 = *
  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
  2. Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  3. Kuratorium co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Kuratorium nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Kuratorium z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
do góry