Organizacja roku szkolnego

Egzaminy i sprawdziany

Organizacja roku szkolnego

Sprawdziany i  egzaminy zewn─Ötrzne

Informacje o sprawdzianie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,  egzaminie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w gimnazjum  oraz egzaminie  maturalnym

Zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewn─Ötrznych reguluj─ů: m.in. ustawa z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 o systemie o┼Ťwiaty ( D. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.) i rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i s┼éuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko┼éach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) http://www.men.gov.pl/.

Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków  organizowania kszta┼écenia, wychowania i opieki dla dzieci i m┼éodzie┼╝y niepe┼énosprawnych  oraz niedostosowanych spo┼éecznie w przedszkolach, szko┼éach i oddzia┼éach ogólnodost─Öpnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228 z 2010r., poz. 1490)  stanowi, ┼╝e dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegó┼éow─ů informacj─Ö o sposobach dostosowania warunków  i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego odpowiednio do rodzaju niepe┼énosprawno┼Ťci lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych uczniów lub absolwentów.  Informacj─Ö t─Ö podaje si─Ö do publicznej wiadomo┼Ťci na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  http://www.cke.edu.pl/ w terminie do dnia 1 wrze┼Ťnia roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

W szko┼éach dla dzieci i m┼éodzie┼╝y sprawdzian przeprowadza si─Ö w kwietniu, w terminie ustalonym  przez  dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a w szko┼éach dla doros┼éych w terminie  ustalonym przez ww. dyrektora.

Przyk┼éadowe pytania i zadania wraz z rozwi─ůzaniami zawieraj─ů informatory przygotowane przez dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej og┼éaszane, w Biuletynie Informacji Publicznej nie pó┼║niej ni┼╝ do  1 wrze┼Ťnia roku szkolnego poprzedzaj─ůcego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

Sprawdzian trwa 60 minut. Ucze┼ä mo┼╝e uzyska─ç  maksymalnie 40 punktów. Wynik sprawdzianu  ustala okr─Ögowa komisja egzaminacyjna http://www.oke.waw.pl/ Przyst─ůpienie do sprawdzianu jest obowi─ůzkowe i warunkuje uko┼äczenie szko┼éy. Wynik sprawdzianu nie wp┼éywa na uko┼äczenie szko┼éy, nie odnotowuje si─Ö go na ┼Ťwiadectwie uko┼äczenia szko┼éy.

 

Egzamin  przeprowadzany  w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmuj─ůcy wymagania ustalone w podstawie programowej kszta┼écenia ogólnego. W szko┼éach dla dzieci i m┼éodzie┼╝y przeprowadza si─Ö w kwietniu, w terminie ustalonym  przez  dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W szko┼éach dla doros┼éych sprawdzian przeprowadza si─Ö w terminie  ustalonym przez ww. dyrektora.

Przyk┼éadowe pytania i zadania wraz z rozwi─ůzaniami zawieraj─ů informatory przygotowane przez dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej og┼éaszane, w Biuletynie Informacji Publicznej nie pó┼║niej ni┼╝ do  1 wrze┼Ťnia roku szkolnego poprzedzaj─ůcego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny .

Przyst─ůpienie do egzaminu gimnazjalnego jest obowi─ůzkowe i warunkuje uko┼äczenie szko┼éy. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wp┼éywa na uko┼äczenie szko┼éy, nie odnotowuje si─Ö go na ┼Ťwiadectwie uko┼äczenia gimnazjum http://www.oke.waw.pl/.

 

 

Egzamin gimnazjalny sk┼éada si─Ö z trzech cz─Ö┼Ťci:

1.    humanistycznej – sprawdzaj─ůcej wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci z zakresu j─Özyka polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o spo┼éecze┼ästwie,

2.    matematyczno-przyrodniczej - sprawdzaj─ůcej wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci z zakresu matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

3.     sprawdzaj─ůcej wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci z zakresu j─Özyka obcego nowo┼╝ytnego.

Cz─Ö┼Ť─ç trzecia egzaminu gimnazjalnego uczniowie zdaj─ů na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Gimnazjali┼Ťci, którzy kontynuowali nauk─Ö j─Özyka obcego nowo┼╝ytnego na podbudowie szko┼éy podstawowej s─ů obowi─ůzani przyst─ůpi─ç dodatkowo do trzeciej cz─Ö┼Ťci egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z wyj─ůtkiem uczniów z upo┼Ťledzeniem umys┼éowym w stopniu lekkim. Uczniowie ci mog─ů przyst─ůpi─ç do trzeciej cz─Ö┼Ťci egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców / prawnych opiekunów. Do cz─Ö┼Ťci trzeciej cz─Ö┼Ťci egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mog─ů równie┼╝ przyst─ůpi─ç uczniowie, którzy nie spe┼éniaj─ů warunku kontynuowania nauki j─Özyka obcego  nowo┼╝ytnego w gimnazjum, a zadeklaruj─ů tak─ů wol─Ö.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyra┼╝ane s─ů w skali procentowej (ustalone przez Okr─Ögow─ů Komisj─Ö Egzaminacyjn─ů) i skali centylowej (ustalone przez Centraln─ů Komisj─Ö Egzaminacyjn─ů).

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzaj─ůcego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzaj─ůcego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

2009.10.25
18:53

Marcin Snopczyński

2014.01.27
13:10

Marcin Snopczyński

Zobacz r├│wnie┼╝:

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 89 dni

Newsletter

Kuratorium O┼Ťwiaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywa─ç informacje zwi─ůzane z dzia┼éalno┼Ťci─ů Mazowieckiego Kuratora O┼Ťwiaty wybierz dzia┼é, kt├│ry Ci─Ö interesuje. Nast─Öpnie wpisz swojego maila i wy┼Ťlij go do nas.
 
Wybierz dzia┼é naszego serwisu, z kt├│rego chcesz otrzymywa─ç wiadomo┼Ťci: