Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle na rok szkolny 2019/ 2020 - Rejon Ostrołęka -

Nawigacja

Rejon Ostrołęka

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle na rok szkolny 2019/ 2020

  • Ulotka
    Ulotka

Proponujemy Absolwentom 8 klasy Szkoły Podstawowej następujące kierunki kształcenia:            

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa cztery lata) - Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i otwiera drogę na studia.

  • Klasa służb mundurowych z elementami ratownictwa

Absolwent po ukończeniu szkoły ma możliwość: ▪ podjęcia pracy  ▪ kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych mundurowych ▪  po zdaniu egzaminu maturalnego kształcenia na studiach wyższych mundurowych.

Program kształcenia przewiduje poznanie podstawowych sztuk walki i samoobrony, zajęcia strzeleckie, udział w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych oraz realizację kształcenia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, angielskiego i historii.

TECHNIKUM im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa pięć lat) - Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy, ale otwiera również drogę na studia. Nasza szkoła oferuje następujące zawody:

  • Technik weterynarii

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane, wykonuje zabiegi sanitarno - higieniczne  i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo - jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt. 

Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno - weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. W programie kształcenia są przewidziane: kurs na prawo jazdy kat. T i kurs inseminatora bydła i trzody chlewnej. Umiejętności zawodowe uczeń zdobywa na przedmiotach zawodowych. W ramach kształcenia praktycznego uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, zakładach leczniczych dla zwierząt w Kadzidle lub w Łysych, zakładach rozrodu i inseminacji zwierząt.

  • Technik technologii żywności z dietetyką i fitnessem

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika technologii żywności, co stwarza mu możliwość: ▪ podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, w laboratoriach, instytucjach badających i oceniających żywność, np. w Sanepidzie, ▪ zajmowania się produkcją,  przechowywaniem i dystrybucją żywności, ▪ zostania przedstawicielem handlowym firm zajmujących się handlem żywnością i artykułami spożywczymi, ▪ prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży spożywczej. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja dietetyka z fitnessem umożliwi przygotowanie absolwentów na studia kształcące w zawodzie dietetyk, tj. specjalista zajmujący się: badaniem produktów żywnościowych, badaniem pochodzenia żywności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, stosowaniem zasad racjonalnego odżywiania się, planowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności, planowaniem żywienia dla osób zdrowych, w stanach chorobowych i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego np. ciąża, planowaniem żywienia dla osób w różnym wieku, planowaniem jadłospisów – opracowaniem diet żywieniowych, opracowaniem metod leczenia zaburzeń żywieniowych nadwagi, niedożywienia, opracowaniem procesu przygotowania potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych, profilaktyką żywieniową chorób, leczeniem żywieniowym chorób, nadzorowaniem żywienia w placówkach żywienia zbiorowego

  • Technik agrobiznesu z pozyskiwaniem środków unijnych

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika agrobiznesu, co stwarza mu możliwość: ▪ zostania przedsiębiorcą rolnym (właścicielem gospodarstwa, np. po rodzicach), ▪ samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej lub podejmowania prac w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych, ▪ zostania kierownikiem gospodarstwa agroturystycznego lub pracownikiem instytucji rządowych związanych z rolnictwem, ▪ prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie usług rolniczych, ▪ zajmować się zdobywaniem funduszy unijnych,  produkcją żywności ekologicznej, przetwórstwem rolno – spożywczym. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja pozyskiwanie środków unijnych będzie uzupełnieniem kształcenia zawodowego o wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i umożliwi absolwentom otrzymanie dotacji na nowoczesne wyposażenie gospodarstwa i opłacalne prowadzenie produkcji rolniczej.

Program innowacji obejmuje: zapoznanie z możliwościami uzyskania dofinansowania dla rolników w ramach programu PROW i innych, wypełnianie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk jak napisać projekt/biznesplan oraz  skonstruować poprawną analizę finansową.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kształcenie będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji, a po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Proponujemy Absolwentom Gimnazjum następujące kierunki kształcenia:  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa trzy lata) - Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdanie egzaminu maturalnego   i otwiera drogę na studia.

  • Klasa służb mundurowych z elementami ratownictwa

Absolwent po ukończeniu szkoły ma możliwość: ▪ podjęcia pracy  ▪ kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych mundurowych ▪  po zdaniu egzaminu maturalnego kształcenia na studiach wyższych mundurowych.

Program kształcenia przewiduje poznanie podstawowych sztuk walki i samoobrony, zajęcia strzeleckie, udział w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych oraz realizację kształcenia na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, angielskiego i historii.

 

TECHNIKUM im. Strzelców Kurpiowskich (nauka trwa cztery lata) - Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy, ale otwiera również drogę na studia. Nasza szkoła oferuje następujące zawody:

  • Technik technologii żywności (przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia) z dietetyką i fitnessem

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika technologii żywności, co stwarza mu możliwość: ▪ podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, w laboratoriach, instytucjach badających i oceniających żywność, np. w Sanepidzie, ▪ zajmowania się produkcją,  przechowywaniem i dystrybucją żywności, ▪ zostania przedstawicielem handlowym firm zajmujących się handlem żywnością i artykułami spożywczymi, ▪ prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży spożywczej. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych. Wprowadzona innowacja dietetyka z fitnessem umożliwi przygotowanie absolwentów na studia kształcące w zawodzie dietetyk, tj. specjalista zajmujący się: badaniem produktów żywnościowych, badaniem pochodzenia żywności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, stosowaniem zasad racjonalnego odżywiania się, planowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności, planowaniem żywienia dla osób zdrowych, w stanach chorobowych i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego np. ciąża, planowaniem żywienia dla osób w różnym wieku, planowaniem jadłospisów – opracowaniem diet żywieniowych, opracowaniem metod leczenia zaburzeń żywieniowych nadwagi, niedożywienia, opracowaniem procesu przygotowania potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych, profilaktyką żywieniową chorób, leczeniem żywieniowym chorób, nadzorowaniem żywienia w placówkach żywienia zbiorowego

  • Technik agrobiznesu (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia) z pozyskiwaniem środków unijnych

Absolwent po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika agrobiznesu, co stwarza mu możliwość: ▪ zostania przedsiębiorcą rolnym (właścicielem gospodarstwa, np. po rodzicach), ▪ samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej lub podejmowania prac w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych, ▪ zostania kierownikiem gospodarstwa agroturystycznego lub pracownikiem instytucji rządowych związanych z rolnictwem, ▪ prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie usług rolniczych, ▪ zajmować się zdobywaniem funduszy unijnych,  produkcją żywności ekologicznej, przetwórstwem rolno – spożywczym. Pomyślnie zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wprowadzona innowacja pozyskiwanie środków unijnych będzie uzupełnieniem kształcenia zawodowego o wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i umożliwi absolwentom otrzymanie dotacji na nowoczesne wyposażenie gospodarstwa i opłacalne prowadzenie produkcji rolniczej.

Program innowacji obejmuje: zapoznanie z możliwościami uzyskania dofinansowania dla rolników w ramach programu PROW i innych, wypełnianie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk jak napisać projekt/biznesplan oraz  skonstruować poprawną analizę finansową.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kształcenie będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji, a po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2, 07 - 420 Kadzidło

tel. 29 761 84 76, www.zsp-kadzidlo.pl

Dołącz do nas na FACEBOOKU!

Metryczka

Data publikacji 02.04.2019
Data modyfikacji 02.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały szkoły
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Ciak
do góry