Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016

dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, projekt zarządzenia do konsultacji


KOG.537.20.2014.BBO
                                                                                                                                      Warszawa, 8 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

 

Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Gimnazjów
woj. mazowieckiego

 

 


dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016, projekt zarządzenia do konsultacji                Szanowni Państwo,

niebawem rozpocznie się rekrutacja uczniów do gimnazjów, mając powyższe na względzie informuję, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych gimnazjów należy prowadzić na podstawie przepisów wynikających z:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r., poz. 7), z uwzględnieniem przepisów przejściowych;
- § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r., Nr 56, poz. 506 ze zm.), który stanowi, że rekrutacja do oddziałów klas pierwszych, w których planowane jest prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności;
- § 18a Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. , Nr 61, poz. 624 ze zm.) zgodnie z którym statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.

Pragnę przypomnieć, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu (art. 20a ust. 5 ustawy o systemie oświaty), na podstawie zgłoszenia (art. 20u ustawy o systemie oświaty), tzn. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego (art. 9 ust. 3 cytowanej ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty).

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów dwujęzycznych w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego są przyjmowani kandydaci na warunkach określonych w ust. 2 i 3 ww. artykułu oraz odpowiednio w art. 8-9 przywoływanej ustawy (w odniesieniu do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów).

Należy mieć również na uwadze, że w wypadku postępowania rekrutacyjnego ma również zastosowanie art. 20d ust. 1 i 2 (ustawy o systemie oświaty) w odniesieniu do ww. typów szkół, który określa że „laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f. ust.1; laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1 i art. 20h ust.1” .

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum stosuje się przepisy wymienione w art. 9 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, natomiast do publicznego gimnazjum integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym ma zastosowanie art. 9 ust. 7 ww. ustawy.

Ponadto, w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej – znak pisma DKOW.WOKO.5020.59.2014.JG – w sprawie interpretacji art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.), ze względu na to, że przepisy art. 20m ww. ustawy dotyczą rekrutacji przeprowadzanej na rok szkolny 2016/2017, po wygaśnięciu obowiązujących do tego czasu przepisów przejściowych, trzeba mieć na uwadze, że o wpisaniu konkursu na świadectwo decyduje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia/dyplomu potwierdzającego osiągnięcia ucznia, wydanego przez organizatora konkursu.

Do kompetencji Kuratora Oświaty w wypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum, zgodnie z art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, należy określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, o czym stanowi stosowne zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty (projekt w załączeniu).

Zachęcam do zapoznania się z projektem zarządzenia.

Ewentualne uwagi dotyczące projektu zarządzenia proszę przekazać do dnia 16 stycznia 2015 r. na adres: rekrutacja@kuratorium.waw.pl.                                   Z poważaniem


                                                         Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                 /-/
                                                                mgr inż. Karol Semik

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

10.12.2014
Data publikacji 10.12.2014
Data modyfikacji 05.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry