Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Harmonogram rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020

Mazowiecki Kurator Oświaty przedłużył termin na dokonanie zmiany wyboru szkoły do 24 czerwca do godz. 16.00

 

ZARZĄDZENIE NR 46

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie § 6 ust. 4 i § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zmienionego zarządzeniem nr 31 z dnia 22 maja 2019 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Harmonogram rekrutacji stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10    Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 zmienionego zarządzeniem Nr 20 z dnia 1 marca 2019r. i Nr 44 z dnia 17 czerwca 2019r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie   podlega    ogłoszeniu    na    stronie    internetowej    Kuratorium    Oświaty w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Bogusławowi Fidelusowi – p. o. Dyrektorowi    Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

                                                                                                                 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

-/-

Dorota Skrzypek

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 19.06.2019
Data modyfikacji 28.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda

Nawigacja

do góry