Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Edukacja dzieci romskich. - Kształcenie dzieci mniejszości narodowych i etnicznych -

Nawigacja

Kształcenie dzieci mniejszości narodowych i etnicznych

Edukacja dzieci romskich.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty z załącznikami.

Warszawa, 26 sierpnia 2009 r.

KO.KPG.II.-JJ.0711 - 23 / 09

Państwo
Dyrektorzy Szkół, Starostowie, Prezydenci,Burmistrzowie i Wójtowie
województwa mazowieckiegodotyczy: edukacji dzieci romskich


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że pismem z dnia 21 lipca 2009 r. znak:
DWRMNiE-6522-47(1)/09AGK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał poniższe informacje.

W związku z realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz pracami Zespołu do Spraw Romskich działającego w ramach Komisji Wspólnej Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji wciąż jest informowane o problemach dotyczących sposobu organizacji
i finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) zadań edukacyjnych dla uczniów romskich, w tym przede wszystkim związanych z pracą asystentów edukacji romskiej oraz zadań finansowanych ze zwiększonej subwencji oświatowej dla szkół realizujących dodatkowe zadania dla uczniów romskich.

Do najczęściej sygnalizowanych problemów należą nieporozumienia związane
z zakresem obowiązków i odpowiedzialności asystentów edukacji romskiej oraz forma zatrudniania asystentów na podstawie umów na czas określony (w niektórych przypadkach, z pozbawieniem wynagrodzenia w miesiącach wakacyjnych).

Innym wciąż sygnalizowanym problemem pozostaje sposób wydatkowania zwiększonej subwencji oświatowej na cele niezwiązane z edukacją uczniów romskich lub przekazywanie przez JST placówkom oświatowym – środków niewspółmiernie mniejszych od środków pozyskanych. Problem ten pogłębia niestety, ujawniana w wielu przypadkach niewiedza kierowników placówek oświatowych dotycząca funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej w odniesieniu do uczniów romskich objętych dodatkowymi zadaniami edukacyjnymi (konsekwencją tej sytuacji jest brak zwiększonej subwencji) lub trudności
w wyegzekwowaniu od organu prowadzącego (JST) środków ze zwiększonej subwencji przeznaczonych na dodatkowe zadania dla uczniów romskich.

W załączeniu przekazuję komplet informacji (w wersji elektronicznej) dotyczących organizacji zadań edukacyjnych dla uczniów romskich, które powinny pomóc wyjaśnić niektóre z wątpliwości związanych z zatrudnianiem i zakresem obowiązków asystentów edukacji romskiej, nauczycieli wspomagających edukację romską, organizacji zajęć dodatkowych i wyrównawczych oraz ich finansowaniem.

Ponadto informuję o możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy i zwiększenia kompetencji przez pracowników instytucji i organizacji, które realizują zadania i prowadzą działania na rzecz społeczności romskiej poprzez uczestnictwo w dwusemestralnym bezpłatnym studium podyplomowym „Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne” organizowanym przy wsparciu środków Programu przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bliższe informacje znajdują się na stronie: http://www.wsp.krakow.pl/polski/index.php?p0=19&dokument=115.

W załączeniu przesyłam znak graficzny – logo Programu z prośba o przekazanie go wszystkim podmiotom realizującym zadania Programu z sugestią wykorzystania znaku we wszystkich okolicznościach, wydarzeniach, publikacjach itp., obok zapisu „zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (zobowiązanie wynikające z warunku określonego w przypisie nr 2, wniosku w sprawie realizacji zadań Programu na rok 2009).

Uprzejmie informuję, że logo Programu zaprojektowała i nieodpłatnie przekazała MSWiA, artystka pochodzenia romskiego Pani Małgorzata Mirga – Tas.Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i monitorowanie problemów mniejszości narodowych i etnicznych w rejonach Państwa działania, które powinny mieć na celu poprawę edukacji dzieci i młodzieży romskiej.Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty


Metryczka

20.01.2010
Data publikacji 20.01.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jałosińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry