Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja na darmowe podręczniki - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja na darmowe podręczniki

Warszawa, 22 czerwca 2015 r.
logo MKO
 
FKA.3111.46.2015.KG

                                                                                  Szanowni Państwo

                                                                                  Marszałek Województwa,

                                                                                  Starostowie Powiatów,

                                                                                  Prezydenci Miast,

                                                                                  Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

                                                                                  Województwa mazowieckiegoSzanowni Państwo,
 

w związku z kontynuacją realizacji dotacji celowej w 2015 r. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Kuratorium Oświaty w Warszawie przedkłada podstawowe informacje na temat realizacji zadania:

Jednostka samorządu terytorialnego może aplikować o dotację do Wojewody   w okresie od 1 kwietnia do 15 września. W przypadku gdy wniosek został złożony przed dniem 31 sierpnia, jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie informacji i wniosków ze szkół, aktualizuje ten wniosek, w terminie do dnia 31 sierpnia, uwzględniając aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego ze szkół. Jeżeli kwota dotacji po aktualizacji ulegnie zmniejszeniu jednostka samorządu terytorialnego w terminie do 7 września zwraca wojewodzie część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała do dnia 31 sierpnia, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Od dnia 31 marca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 452). Rozporządzenie to określa dodatkowe wzory formularzy na rok 2015, które będą stosowane w przypadku uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem,     w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów tj.:

  • informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przekazywanej przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego – wzór formularza określa załącznik nr 2a               do rozporządzenia (w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 20 marca 2015 r.);
  • wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, sporządzanego przez jednostkę samorządu terytorialnego – wzór formularza określa załącznik nr 5a do rozporządzenia (w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 20 marca 2015 r.);
  • rozliczenia wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przekazywanego przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną  niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – wzór formularza określa załącznik nr 7a rozporządzenia (w brzmieniu określonym  w załączniku nr 4 do rozporządzenia z 20 marca 2015 r.);
  • rozliczenia wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przekazywanego przez jednostkę samorządu terytorialnego – wzór formularza określa załącznik nr 10 do rozporządzenia (w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia z 20 marca 2015 r.).

Ponadto, zmianie ulegają załączniki nr 5 i 9 do rozporządzenia (stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 5 do rozporządzenia z 20 marca 2015 r.). Zmiana polega jedynie na dodaniu rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – w którym mogą zostać zaklasyfikowane wydatki poniesione ze środków dotacji celowej  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego innych niż wymienionych w art. 22ae ust. 5a ustawy  o systemie oświaty. Zmiana ma charakter porządkujący w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r.      w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej      na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 441) udostępniamy Państwu zbiorczą tabelę zawierającą poszczególne wskaźniki – tabela.

We wnioskach należy wpisać pełne nazwy szkół, adresy oraz REGON szkół, wyszczególnić wszystkie szkoły, których on dotyczy, poprzez dodanie odpowiednio kolejnych wierszy W każdej z tych pozycji należy na końcu dodać wiersz sumujący dodane wcześniej podpozycje.  

Wnioskowaną kwotę dotacji celowej (z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania) należy wpisać w odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny załącznik nr 5a.
 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce – „Kształcenie     i wychowanie » Darmowe podręczniki » Dotacja celowa na podręczniki” zamieszczone są dodatkowe informacje na temat przedmiotowej dotacji.

 

Podstawy prawne i wzory wniosków:

 

Załącznik nr 5 – wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe       

Załącznik nr 5a – wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://men.gov.pl/program-darmowy-podrecznik.


Pierwsze wnioski o udzielenie dotacji celowej proszę przesyłać  w wersji papierowej do dnia 10 sierpnia 2015 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie  Wydział Finansów i Kadr   Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa


Telefon do kontaktu: 22 551 24 32

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
- //-
Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oswiaty

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.06.2015
Data modyfikacji 24.06.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry