Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja podręcznikowa – składanie wniosków na rok 2018 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Dotacja podręcznikowa – składanie wniosków na rok 2018

26.04.2018

Warszawa,  25 kwietnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3146.5.2.2018.PK

Szanowni Państwo
Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655), uprzejmie proszę o przesyłanie wniosków o udzielenie dotacji celowej składanych po raz pierwszy najpóźniej do 25 maja 2018 r.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej jednostki samorządu terytorialnego składają z wykorzystaniem załączników nr 4 i 5 do ww. rozporządzenia. Przypominam również, że załącznik nr 5 stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc w załączniku nr 5 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy będą korzystali z podręczników innych niż ogólne, natomiast uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z ogólnych podręczników należy wykazywać w załączniku nr 4.

Ponadto informuję, że od 2018 r. dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ujmowana będzie, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 767) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesyłanie wypełnionych załączników nr 4 i 5 do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia tj.: w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) bez przesyłania wersji papierowej poczta tradycyjną, a następnie z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres dotacja.podreczniki@kuratorium.waw.pl.  

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 26.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry