Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 2018 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 2018 r.

15.02.2018

Warszawa, 14 lutego 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3146.2.2018.PK   

Szanowni Państwo
Marszałek województwa mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,Burmistrzowie, Wójtowie województwa mazowieckiego

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2425), uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. W związku z powyższym proszę o podanie klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, o których mowa w ww. rozporządzeniu tj.: 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 – przedszkola, 80105 – przedszkola specjalne, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Powyższe informacje proszę przesłać, wypełniając załączona tabelę, do Kuratorium Oświaty w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
Jednocześnie przypominam, że wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej – podstawa prawna art. 154 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).
 

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Załączniki:

  1. Tabela do wypełnienia
  2. Kwota dotacji celowej w podziale na jst

Metryczka

Data publikacji 15.02.2018
Data modyfikacji 15.02.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry