Honorowy Profesor Oświaty

Podstawy prawne


HONOROWY PROFESOR OŚWIATY

Podstawy prawne:
• art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
• art. 8 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239 i z 2003r. Dz.U. Nr 137, poz. 1304),
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017)

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada:
• co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
• w tym co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany (w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. tytuł ten może być nadany nauczycielowi posiadającemu co najmniej 7 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany),
• znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Kapituła, powołana przez Ministra Edukacji Narodowej, składa się z szesnastu osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań. Pierwszych członków Kapituły Minister Edukacji Narodowej powołał 25 września 2008 r.
Tytuł honorowego profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:
1. jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
a. osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
b. wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
c. osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
a. stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
b. dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
c. pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
a. wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
b. umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
c. wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Nauczycielowi, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty przysługuje jednorazowa gratyfikacja pieniężna w wysokości 6 – miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele zainteresowani uzyskaniem tytułu honorowego profesora oświaty mogą przekazywać informacje o swoich osiągnięciach, w formie opisu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca każdego roku (data wpływu do urzędu) do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub właściwej miejscowo Delegatury Kuratorium Oświaty.


2010.02.22
12:33

Anna Kalińska

2010.02.22
12:35

Kamil Żmudziński

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 87 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: