Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


dotyczy: stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
                                                                                                            Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r.
 
KPU.5750.1.2013.MJ
Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych
kończących się uzyskaniem
świadectwa dojrzałości
 
            Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2012/2013.
            Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).
            Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2013/2014, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.
            W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. 1 – 6, w/w rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:
 
1.kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
 
2.wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej) w terminie do 24 czerwca br.
Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
 
3.dyrektor szkoły – w terminie do 11 lipca br. przesyła do Kuratorium Oświaty zatwierdzony wniosek (wzory wniosków w załączeniu).
 
W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę należy podać uzasadnione przez dyrektora szkoły przyczyny braku kandydata. Wykaz tych szkół Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
                                                                                                     z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                                 /-/
                                                                                                                     Katarzyna Góralska
                                                                                                             Mazowiecki Wicekurator Oświaty

2013.06.06
09:03

Magdalena Cichostępska

2013.06.06
09:29

Magdalena Deluga

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 91 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: