Co w prawie piszczy?

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego


Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 
Powyższy przepis wskazuje dyrektora szkoły jako osobę, która podejmuje decyzję o zwolnieniu z uczestniczenia w zajęciach i odnosi się do oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego w przypadku, gdy uczeń (ze względu na przeciwwskazania zdrowotne) uzyskał zwolnienie z zajęć, nie odnosi się natomiast do obecności ucznia na zajęciach.
 
Obecność ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego jest niezbędna do tego, aby uczeń zapoznał się z treściami podstawy programowej tego przedmiotu. Należy podkreślić, że nowa podstawa programowa wychowania fizycznego określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) została uzupełniona m. in. o treści edukacji zdrowotnej, zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej.
 
Dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego do pozostawania pod opieką w świetlicy szkolnej, szczególnie wówczas, gdy zajęcia w całości poświęcone są wykonywaniu ćwiczeń doskonalących sprawność fizyczną. Uczeń ten ma również prawo do tego, aby rodzice usprawiedliwili mu ewentualną nieobecność na zajęciach.

2010.01.29
12:44

Aldona Lodzińska

2010.01.29
12:56

Kamil Żmudziński

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 88 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: