Rekrutacja do szkół

Ogólne zasady rekrutacji do szkół


Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów publicznych reguluje rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

Zgodnie z:
- § 4 ww. rozporządzenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.)

- § 5 ww. rozporządzenia do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się:
 1. z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum;
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
Cytowane rozporządzenie reguluje także kwestie dotyczące przyjmowania uczniów do:
 • szkół integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych (§ 6 ust. 2)
 • szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (§ 12)
 • klasy programowo wyższej.

W celu uzyskania informacji:
- w obwodzie, jakiej szkoły zamieszkuje dziecko należy zwrócić się do gminy (dzielnicy),
- na temat warunków przyjęcia dziecka do wybranej szkoły należy zwrócić się do dyrektora szkoły.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami)
Zgodnie z zapisem § 8 ust.1 cytowanego rozporządzenia o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej , liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
 1. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. liczbę punków uzyskanych za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej; języków obcych,
 3. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia w procesie rekrutacji, zwłaszcza:
  • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  • udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
Działając na podstawie § 23 ust. 2, 3 i 5 kurator oświaty w wydawanym każdego roku zarządzeniu w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych ustala:
 • terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
 • terminy składania dokumentów do szkoły,
 • sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki .
Szczegółowe zasady rekrutacji opracowują dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych na podstawie w ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i zarządzenia kuratora oświaty.

2010.01.08
09:37

Elżbieta Zgórzak

2014.01.27
13:09

Marcin Snopczyński

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 91 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: