Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


                                                                                                                     Warszawa, 06 czerwca 2012 r.
 
 
 
 
 
KPU.5750.3.2012.MJ
 
 
                            Państwo Dyrektorzy
                                   publicznych i niepublicznych
                                   młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych
                                   kończących się uzyskaniem
                                   świadectwa dojrzałości
 
 
                                 
 
 
            Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2011/2012.
            Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości ( w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły ).
            Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust.  2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2012/2013, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.

            W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. 1 – 6, w/w rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

1) kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski w terminie do 24 czerwca br.
2) wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej) w terminie do 24 czerwca br.
Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty
3) dyrektor szkoły – w terminie do 10 lipca br. przesyła do Kuratorium Oświaty zatwierdzony wniosek (wzory wniosków  w załączeniu).

W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę należy podać na piśmie uzasadnione przez dyrektora szkoły przyczyny braku kandydata. Wykaz tych szkół Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
                                                                                                z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
                                                                                                                    /-/
                                                                                                        Katarzyna Góralska
                                                

2012.06.06
14:22

Magdalena Cichostępska

2012.06.27
12:22

Magdalena Deluga

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 91 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: