Nagrody i odznaczenia

WNIOSKI O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH


Warszawa, 5 stycznia 2011 r.
KO.BKO-SD-117-1/11
 
 
INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH ORAZ RESORTOWYCH
 
 
Rodzaj odznaczenia
Termin składania wniosków
Podstawa prawna
 
 
 
 
 
 
ORDERY
I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 07 lutego 2011 r.
 
- ustawa z dnia 16 października 1992 r., o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz.450 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach ( Dz. U. z 2007 r., Nr 123, poz. 848),
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 277, poz. 2743 z poźn. zm),
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 151, poz. 1076),
- ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 580, z późn. zm),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 198, poz. 1930 z późn. zm.).
 
Informacje dotyczące wypełniania wniosku o nadanie orderu – odznaczenia państwowego.
Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach. Całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce dwustronnie – ściśle według wzoru określonego Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 277, poz. 2743 z poźn. zm):
-        nie można zmieniać rozmiaru rubryk (zmniejszać, zwiększać);
-        należy stosować zalecaną czcionkę (rozmiar i rodzaj czcionki);
-        uzasadnienia do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane odznaczenia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce „po” czy „przed” nadaniem ostatniego odznaczenia;
-        do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism;
-        w treści uzasadnienia nie należy zamieszczać życiorysów, przebiegu pracy zawodowej. Piastowane funkcje i zajmowane stanowiska mają znaczenie wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania i osiągnięcia;
-        do każdego wniosku należy dołączyć „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” w 1 egzemplarzu, potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny;
-        informacja „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” dla potrzeb wystąpienia o nadanie odznaczeń państwowych udzielana jest bezpłatnie i występuje o nią organ sporządzający wniosek: dyrektor szkoły/placówki – dla nauczycieli, organ prowadzący – dla dyrektorów szkół/placówek;
-        wzór druku do wypełnienia zamieszczony jest w dokumencie: „wniosek o nadanie orderu – odznaczenia”;
-        dodatkowe wskazówki dot. sposobu wypełniania wniosku zamieszczone są w dokumencie: „sposób wypełnienia wniosku o nadanie orderu, odznaczenia” i zaznaczone zostały kolorem niebieskim.
 
Składane wnioski o ordery i odznaczenia państwowe dla nauczycieli powinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej.
 
Dodatkowe informacje na temat orderów i odznaczeń państwowych udzielane są w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, pok. 502 (V piętro), tel. (22) 551-24-00, wew. 6110.
 
 
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
mgr inż. Karol Semik

2011.01.10
10:19

Dominika Sopyła

2011.01.10
10:23

Agnieszka Roman

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało: 112 dni

Newsletter

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Newsletter:    
Aby otrzymywać informacje związane z działalnością Mazowieckiego Kuratora Oświaty wybierz dział, który Cię interesuje. Następnie wpisz swojego maila i wyślij go do nas.
 
Wybierz dział naszego serwisu, z którego chcesz otrzymywać wiadomości: