Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE) -

Nawigacja

Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych (ZSE)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 312
tel.: 22 551 24 00, wew. 3121

p.o. Dyrektor

Małgorzata Wojtaszewska
pokój nr 313
tel.: 22 551 24 00 wew. 3121

p.o. Zastępca Dyrektora

Marzenna Zaleska
pokój nr 306
tel.: 22 551 24 00 wew. 3061

Lista pracowników

Wydziałem Zwiększania Szans Edukacyjnych kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1.  przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek w publicznychi niepublicznych:
  1. przedszkołach, w tym przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
  2. szkołach specjalnych,
  3. specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  4. specjalnych ośrodkach wychowawczych,
  5. młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  6. poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  7. placówkach oświatowo-wychowawczych,
  8. placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 
 2. przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznych w szkołach i placówkach;
 3. podejmowanie, we współpracy z Wydziałem Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, działań mających na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków poprzez:
  1. opracowanie analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli a następnie przekazywanie informacji do Wydziału Zarządzania Informacją w celu podania do publicznej wiadomości,
  2. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
  3. promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  4. organizację konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
 4. koordynowanie działań na terenie województwa oraz gromadzenie  dokumentacji w zakresie:
  1. szkół promujących zdrowie,
  2. systemowych działań dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży, w tym prac związanych z rządowymi programami profilaktycznymi,
  3. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  4. pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  5. kształcenia specjalnego,
  6. prac związanych z letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
  7. rozwoju ruchu artystycznego w szkołach i placówkach oraz prezentacji twórczości dzieci i młodzieży;
 5. monitorowanie na terenie województwa:
  1. programów rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  2. spraw dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
  3. organizacji turystyki szkolnej i krajoznawstwa,
  4. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym,
  5. wydarzeń nadzwyczajnych w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych;
 6. wydawanie na terenie województwa zgody na organizowanie przez osoby prawne lub fizyczne kursów dla wychowawców kolonijnych i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. współdziałanie ze szkołami i instytucjami w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na rynku pracy;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 17.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry