Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Aktywna tablica” - nabór wniosków

Warszawa,  dn. 22 marca 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZIN.531.1.4.2018.DS
 
Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne
szkoły podstawowe
na terenie woj. mazowieckiego
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” do dnia 30 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w odniesieniu do każdej wnioskującej szkoły.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wniosek organu prowadzącego zawiera:

  1. listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie,
  2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
  3. oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie,
  4. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
  5. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie.

W załączeniu:

WZÓR wniosku organu prowadzącego

Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie

WZÓR wniosku szkoły do organu prowadzącego

WZÓR oświadczenia organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz przesyła wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam Państwa do udziału w programie.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.03.2018
Data modyfikacji 15.05.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry