Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie mazowieckim - Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych -

Nawigacja

Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie mazowieckim

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie mazowieckim

I. Podstawa prawna:

1. Akredytację przyznaje Mazowiecki Kurator Oświaty zgodnie z zapisami art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późniejszymi zmianami);

3. W postępowaniu akredytacyjnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), dotyczące terminów oraz trybu odwołań od wydanych decyzji.


Inne akty prawne regulujące proces akredytacji form pozaszkolnych:


1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017 roku, poz. 1632);

Wszystkie rozporządzenia wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://bip.men.gov.pl/pl/akty-prawne/akty-prawne-obowizujce

Akredytacja - to potwierdzenie przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wnioskującej o akredytację placówki spełnienia przez nią określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji.

Placówka może uzyskać akredytację, jeżeli:
1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
 a) pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
 b) w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
 c) baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
 d) baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:
 a) kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
 b) praca kadry jest systematycznie oceniana,
 c) tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
 a) programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
 b) dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.
 
Akredytacja jest pewnym rodzajem gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania dotyczące jakości.


II. Zasady ogólne, dotyczące przyznawania akredytacji przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wynikające z przepisów prawa:

1. O przyznanie akredytacji mogą ubiegać się:
a) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
b) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia praktycznego,
c) ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
d) placówki prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (podejmowaną na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej), których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

2. O przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca
i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.


3. Wniosek o przyznanie akredytacji powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wymienionego w punkcie I pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji.

4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) w przypadku podmiotów wymienionych w pkt. 1 a-c:
- akt założycielski placówki publicznej albo zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- statut placówki,
- własną ocenę działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką (według załącznika nr 2 do wymienionego w punkcie I pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji.
- dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej, albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.


2) w przypadku podmiotów wymienionych w pkt. 1 d:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- informację o organizacji i zakresie działalności placówki,
- własną ocenę działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką (według załącznika nr 2 do rozporządzenia),
- dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej, określonej w zarządzeniu Kuratora Oświaty, na rachunek bankowy:


Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Nr rachunku: 79 1010 1010 0143 3922 3100 0000
albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.


5. Akredytacja, zgodnie z art. 118 ust.1 ww.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Wniosek o przyznanie akredytacji wraz z załącznikami składa do Mazowieckiego Kuratora Oświaty osoba kierująca placówką w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, a w przypadku działalności oświatowej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej – osoba prowadząca tę działalność.


Placówki i ośrodki z terenu województwa mazowieckiego mogą składać Wniosek bezpośrednio w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 32, pok. 107. lub pocztą na adres:

Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32
00- 024  Warszawa

6. Ocenę formalną złożonego wniosku o przyznanie akredytacji przeprowadza wyznaczony przez kuratora oświaty wizytator koordynujący akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.


7. W przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami nie spełnia wymogów formalnych, Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się na piśmie do osoby kierującej placówką lub w przypadku działalności oświatowej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej do osoby prowadzącej tę działalność, o usunięcie stwierdzonych braków w określonym terminie.

8. Wniosek, który nie zostanie w wyznaczonym terminie uzupełniony, stosownie do zapisów artykułu 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmianami),  pozostanie bez rozpoznania.


9. W przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi formalne Mazowiecki Kurator Oświaty powołuje zespół akredytacyjny w składzie określonym § 7 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji.


10. Przewodniczący zespołu akredytacyjnego zwołuje jego posiedzenie w celu analizy wniosku o przyznanie akredytacji i dołączonych do niego dokumentów oraz dokonania wstępnej oceny działalności placówki. Zespół akredytacyjny może, zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia, zwrócić się do osoby kierującej placówką o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących działalności placówki w zakresie zgłoszonym do akredytacji.


11. Jeżeli wniosek i dołączone do niego dokumenty spełniają wymogi formalne, o których mowa w § 5 ustęp 2 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, przewodniczący zespołu akredytacyjnego ustala program i termin wizyty akredytacyjnej w miejscach prowadzenia kształcenia zgłoszonego do akredytacji.


12. Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadamia na piśmie osobę kierującą placówką, a także organ prowadzący tę placówkę lub w przypadku działalności oświatowej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej – osobę prowadzącą tę działalność, o terminie i programie, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem wizyty. Przewodniczący powiadamia również pozostałych członków zespołu akredytacyjnego.

13. Zespół akredytacyjny przeprowadza wizytę akredytacyjną. Zespół ocenia stan faktyczny spełniania przez placówkę warunków, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247, z późniejszymi zmianami).


14. Zespół akredytacyjny ustala ocenę działalności placówki w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 składu zespołu. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decyduje głos przewodniczącego zespołu akredytacyjnego.


15. Z prac zespołu akredytacyjnego sporządzany jest protokół, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia, który podpisują wszyscy członkowie zespołu.


16. Po zakończenia prac zespołu akredytacyjnego, przewodniczący zespołu przekazuje niezwłocznie kuratorowi oświaty protokół oraz dokumenty, o których mowa w § 5 ww. rozporządzenia.


17. Kurator oświaty wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji, uwzględniając ocenę, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia tj. ocenę zespołu akredytacyjnego. W przypadku publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego (wymienionych w pkt. 1 a-c)  kurator oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką.


18. Mazowiecki Kurator Oświaty wpisuje placówkę do wykazu placówek posiadających akredytację, zamieszczonego na internetowej stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz do bazy placówek akredytowanych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Sprawy związane z akredytacją prowadzone są przez st. wiz. Marię Adamczyk
tel. (22) 551 24 85,

e-mail: za@kuratorium.waw.pl

Metryczka

03.01.2011
Data publikacji 03.01.2011
Data modyfikacji 25.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry