Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie mazowieckim - Akredytacja -

Nawigacja

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie mazowieckim

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie mazowieckim

I. Podstawa prawna:

1. Akredytację przyznaje Mazowiecki Kurator Oświaty zgodnie z zapisami art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zmianami);

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późniejszymi zmianami);

3. W postępowaniu akredytacyjnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 26), dotyczące terminów oraz trybu odwołań od wydanych decyzji.


Inne akty prawne regulujące proces akredytacji form pozaszkolnych:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 622).

Wszystkie rozporządzenia wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://bip.men.gov.pl/pl/akty-prawne/akty-prawne-obowizujce

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dostępny jest na stronie http://www.koweziu.edu.pl/przewodnik/5.html

Akredytacja - to potwierdzenie przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wnioskującej o akredytację placówki spełnienia przez nią określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji.

Placówka może uzyskać akredytację, jeżeli:
1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
 a) pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
 b) w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
 c) baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
 d) baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:
 a) kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
 b) praca kadry jest systematycznie oceniana,
 c) tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
3) opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
 a) programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
 b) dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.
 
Akredytacja jest pewnym rodzajem gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania dotyczące jakości.


II. Zasady ogólne, dotyczące przyznawania akredytacji przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wynikające z przepisów prawa:

1. O przyznanie akredytacji mogą ubiegać się:
a) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
b) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia praktycznego,
c) ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
d) placówki prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty (podejmowaną na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej),
których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

2. O przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca
i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.


3. Wniosek o przyznanie akredytacji powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wymienionego w punkcie I pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji.

4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) w przypadku podmiotów wymienionych w pkt. 1 a-c:
- akt założycielski placówki publicznej albo zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- statut placówki,
- własną ocenę działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką (według załącznika nr 2 do wymienionego w punkcie I pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji.
- dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej, albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.


2) w przypadku podmiotów wymienionych w pkt. 1 d:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- informację o organizacji i zakresie działalności placówki,
- własną ocenę działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką (według załącznika nr 2 do rozporządzenia),
- dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej, określonej w zarządzeniu Kuratora Oświaty, na rachunek bankowy:


Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Nr rachunku: 79 1010 1010 0143 3922 3100 0000
albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.


5. Akredytacja, zgodnie z art. 68b ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Wniosek o przyznanie akredytacji wraz z załącznikami składa do Mazowieckiego Kuratora Oświaty osoba kierująca placówką w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, a w przypadku działalności oświatowej, prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej – osoba prowadząca tę działalność.


Placówki i ośrodki z terenu województwa mazowieckiego mogą składać Wniosek bezpośrednio w kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 32, pok. 107. lub pocztą na adres:

Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32
00- 024  Warszawa

6. Ocenę formalną złożonego wniosku o przyznanie akredytacji przeprowadza wyznaczony przez kuratora oświaty wizytator koordynujący akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.


7. W przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami nie spełnia wymogów formalnych, Mazowiecki Kurator Oświaty zwraca się na piśmie do osoby kierującej placówką lub w przypadku działalności oświatowej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej do osoby prowadzącej tę działalność, o usunięcie stwierdzonych braków w określonym terminie.

8. Wniosek, który nie zostanie w wyznaczonym terminie uzupełniony, stosownie do zapisów artykułu 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), pozostanie bez rozpoznania.


9. W przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi formalne Mazowiecki Kurator Oświaty powołuje zespół akredytacyjny w składzie określonym § 7 ww. rozporządzenia w sprawie akredytacji.


10. Przewodniczący zespołu akredytacyjnego zwołuje jego posiedzenie w celu analizy wniosku o przyznanie akredytacji i dołączonych do niego dokumentów oraz dokonania wstępnej oceny działalności placówki. Zespół akredytacyjny może, zgodnie z §11 ww. rozporządzenia, zwrócić się do osoby kierującej placówką o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących działalności placówki w zakresie zgłoszonym do akredytacji.


11. Jeżeli wniosek i dołączone do niego dokumenty spełniają wymogi formalne, o których mowa w § 5 ustęp 2 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, przewodniczący zespołu akredytacyjnego ustala program i termin wizyty akredytacyjnej w miejscach prowadzenia kształcenia zgłoszonego do akredytacji.
12. Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadamia na piśmie osobę kierującą placówką, a także organ prowadzący tę placówkę lub w przypadku działalności oświatowej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej – osobę prowadzącą tę działalność, o terminie
i programie, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem wizyty. Przewodniczący powiadamia również pozostałych członków zespołu akredytacyjnego.

13. Zespół akredytacyjny przeprowadza wizytę akredytacyjną. Zespół ocenia stan faktyczny spełniania przez placówkę warunków, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247, z późniejszymi zmianami).


14. Zespół akredytacyjny ustala ocenę działalności placówki w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 składu zespołu. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decyduje głos przewodniczącego zespołu akredytacyjnego.


15. Z prac zespołu akredytacyjnego sporządzany jest protokół, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia, który podpisują wszyscy członkowie zespołu.


16. Po zakończenia prac zespołu akredytacyjnego, przewodniczący zespołu przekazuje niezwłocznie kuratorowi oświaty protokół oraz dokumenty, o których mowa w § 5 ww. rozporządzenia.


17. Kurator oświaty wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji, uwzględniając ocenę, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia tj. ocenę zespołu akredytacyjnego. W przypadku niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego kurator oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką.


18. Mazowiecki Kurator Oświaty wpisuje placówkę do wykazu placówek posiadających akredytację, zamieszczonego na internetowej stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz do bazy placówek akredytowanych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Sprawy związane z akredytacją prowadzone są przez st. wiz. Marię Adamczyk
tel. (22) 551 24 85,

e-mail: za@kuratorium.waw.pl

Metryczka

Data wytworzenia 03.01.2011
Data publikacji 03.01.2011
Data modyfikacji 12.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry