Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Aktywna tablica" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Rządowy program "Aktywna tablica"

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica”, którego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół.

Program "Aktywna tablica" będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Beneficjenci programu:

1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
2. Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
3. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram na rok 2017:

- szkoły składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie do 31 sierpnia 2017 r.;

- organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewodów - do 15 września 2017 r.;

- kwalifikacja wniosków przez wojewodów - do 27 września 2017 r.;

- przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych - do końca października 2017 r.

Zasady składania wniosku:

Organ prowadzący występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Warszawie).

Wnioski można składać:

  • osobiście w godz. 8.00 – 16.00 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 32, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”
  • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” 

Wersję elektroniczną zestawienia zbiorczego prosimy przesłać na na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl.

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” oraz pisma do organów prowadzących i dyrektorów szkół dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do pobrania :

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl

Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik 1 do Wniosku

Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.07.2017
Data modyfikacji 22.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry