Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Nagrody i odznaczenia -

Nawigacja

Nagrody i odznaczenia

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informacje o trybie składania wniosków o nadanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 
 
 
Organy prowadzące 
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego
 
Uprzejmie informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznawane są na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078), nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Do nagrody może zostać zgłoszony nauczyciel, który:
-        przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
-        posiada wyróżniającą ocenę pracy,
-        spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty występuje:
-        dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole (po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną),
-        organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.
Informacje dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
-           wniosek należy wypełnić według wzoru załączonego do niniejszego pisma i wydrukować dwustronnie na 1 kartce,
-           wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach,
-           szczegółowe informacje zamieszczone zostały w dokumencie: Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty (załącznik do niniejszego pisma).
Wnioski należy składać w następujących terminach:
-        o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - do 6 czerwca br.
-        o nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty - do 6 czerwca br.    do:
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel. (22) 551 24 00 wew.1022;
Delegatury w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 672 44 71/73 wew. 35
Delegatury w Ostrołęce,
ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 760 42 91/93
Delegatury w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, tel. (24) 262 64 50
Delegatury w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel. (48) 362 82 84
Delegatury w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632 60 00.
Wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.


 
Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku o nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty                                

 

Metryczka

16.04.2014
Data publikacji 16.04.2014
Data modyfikacji 04.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andzelika Czarnogórska
Osoba udostępniająca informację:
Andżelika Czarnogórska
do góry