Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych - Nagrody i odznaczenia -

Nawigacja

Nagrody i odznaczenia

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

 
 
 
 
 
INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH
 
 
Rodzaj odznaczenia
Termin składania wniosków
Podstawa prawna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDERY
I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego
 

- Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 475 ze zm.),

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 277, poz. 2743 z zm),

- Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1036),

-  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015  r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025).
 

UWAGA:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 2014, poz. 64), wprowadza między innymi: 

 • wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, 
 • wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,
 • nowy wzór wniosku o nadanie Medalu … za Długoletnią Służbę.
 

Informacje dotyczące wypełniania wniosku o nadanie orderu – odznaczenia państwowego.

Wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach. Całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce dwustronnie – ściśle według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1102.), jak również w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – Załącznik nr 2 (Dz. U. 2014 poz. 64):

 • nie można zmieniać rozmiaru rubryk (zmniejszać, zwiększać);
 • należy stosować zalecaną czcionkę (rozmiar czcionki);
 • uzasadnienia do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń powinny określać ilość przepracowanych przez kandydata lat oraz prezentować konkretne, wybitne ich zasługi, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie tak, aby można było ocenić, czy miały one miejsce „po” czy „przed” nadaniem ostatniego odznaczenia;
 • do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism;
 • w treści uzasadnienia nie należy zamieszczać życiorysów, przebiegu pracy zawodowej. Piastowane funkcje i zajmowane stanowiska mają znaczenie wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania i osiągnięcia;
 • do każdego wniosku należy dołączyć „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” w 1 egzemplarzu, wypełnione w punktach od 1 do 12.1, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumencie „sposób wypełnienia zapytania z KRK”. UWAGA: z odpowiednio wypełnionym drukiem zapytania do KRK wystąpi osoba upoważniona z Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • do każdego wniosku o nadanie orderu należy dołączyć notatkę wypełnioną zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumencie „sposób wypełnienia”;
 • wzory druków do wypełnienia zamieszczone są w dokumentach: „wniosek o nadanie orderu – odznaczenia”, „zapytanie z KRK” oraz „wzór notatki zawierającej zestawienie osób proponowanych do odznaczeń”;
 • dodatkowe wskazówki dot. sposobu wypełniania wszystkich wymaganych druków zamieszczone są w dokumentach: „sposób wypełnienia wniosku o nadanie orderu, odznaczenia”, „sposób wypełnienia zapytania z KRK” oraz „wzór notatki zawierającej zestawienie osób proponowanych do odznaczeń”.
 
Wnioski należy złożyć lub przesłać drogą pocztową zgodnie z właściwością terytorialną odpowiednio do:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel. (22) 551 24 00 wew. 1022;
Delegatury w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 672 44 71/73 wew. 35
Delegatury w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 760 42 91/93
Delegatury w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, tel. (24) 262 64 50
Delegatury w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel. (48) 362 82 84
Delegatury w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632 60 00

Metryczka

27.11.2013
Data publikacji 27.11.2013
Data modyfikacji 04.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andżelika Czarnogórska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry