Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zatrudnianie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania danego stanowiska lub osób niebędących nauczycielami do prowadzenia określonych zajęć - Kwalifikacje nauczycieli -

Nawigacja

Kwalifikacje nauczycieli

Zatrudnianie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania danego stanowiska lub osób niebędących nauczycielami do prowadzenia określonych zajęć

Zatrudnianie nauczycieli niespełniających wymagań kwalifikacyjnych/osób niebędących nauczycielami

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wystarczające kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska. Nauczyciele są zatrudniani i realizują godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zgodnie z kwalifikacjami. Zatem brak kwalifikacji uniemożliwia zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Przepisy prawa oświatowego przewidują jednak wyjątkowe sytuacje, w których można zatrudnić osoby niespełniające wymagań kwalifikacyjnych. Dyrektor w szczególnych przypadkach może zatrudnić nauczyciela/osobę niebędącą nauczycielem, który nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.

I. Zatrudnienie nauczyciela niespełniającego wymagań kwalifikacyjnych

- brak możliwości zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje,

- istnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania,

- istnieje potrzeba wynikająca z zastępstwa nieobecnego nauczyciela,

- dyrektor szkoły wystąpi z wnioskiem do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela niespełniającego wymagań kwalifikacyjnych,

- kurator oświaty wyrazi zgodę na zatrudnienie nauczyciela.

Dyrektor może w tej sytuacji nawiązać stosunek pracy, z tym że nauczyciel nie rozpoczyna (nie kontynuuje rozpoczętego) stażu. Niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego (kontraktowy, mianowany, dyplomowany) nauczyciel dla celów płacowych traktowany jest jak nauczyciel stażysta.

II. Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (na stanowisku innym niż do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego)

- uzasadniony przypadek,

- uznane przez dyrektora przygotowanie do prowadzenia danego rodzaju zajęć,

-  dyrektor szkoły wystąpi z wnioskiem do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem,

- kurator oświaty wyrazi zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.

III. Zatrudnienie w publicznym/niepublicznym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego osoby do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania

-  uzasadniony przypadek,

- uznane przez dyrektora przygotowanie do prowadzenia danego rodzaju zajęć,

-  dyrektor wystąpi z wnioskiem do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem,

- kurator oświaty wyrazi zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.

Po uzyskaniu zgody kuratora oświaty dyrektor zatrudnia osobę niebędącą nauczycielem. Stosunek pracy zawiera się na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Nie stosuje się zatem przepisów Karty Nauczyciela – z wyjątkiem przepisów dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Osobie tej ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie (www.kuratorium.waw.pl) w zakładce Poradnik klienta/Dla dyrektorów szkół/placówek zamieszczone są wzory wniosków, jakie należy złożyć w przypadku wystąpienia o zgodę na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji nauczyciela/osoby niebędącej nauczycielem.

W przypadku wystąpień o zgodę na zatrudnienie z początkiem roku szkolnego, wniosek należy złożyć po 15 sierpnia.

Wyrażenie zgody przez kuratora oświaty nie oznacza, że nauczyciel/osoba niebędąca nauczycielem spełnia wymagania kwalifikacyjne.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.) osoba niebędąca nauczycielem może być zatrudniona w szkole/przedszkolu, jeżeli:

1) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku osoba niebędąca nauczycielem przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

IV. Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

-   uzasadniony przypadek,

- uznane przez dyrektora przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,

- dyrektor szkoły wystąpi z wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem,

- organ prowadzący wyrazi zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem.

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły zatrudnia osobę niebędącą nauczycielem. Stosunek pracy zawiera się na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Nie stosuje się zatem przepisów Karty Nauczyciela – z wyjątkiem przepisów dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Osobie tej ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

Do osoby niebędącej nauczycielem zatrudnionej za zgodą organu prowadzącego stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 - 4 ustawy – Prawo Oświatowe.

Prawo dopuszcza jeszcze jeden szczególny przypadek zatrudnienia osoby niespełniającej wymagań kwalifikacyjnych, tzn. nieposiadającej przygotowania pedagogicznego.

V. Zatrudnienie osoby nieposiadającej przygotowania pedagogicznego

- istnieje szczególny przypadek uzasadniony potrzebami szkoły,

- osoba rozpoczyna pracę w szkole,

- osoba legitymuje się wymaganym poziomem wykształcenia - ma ukończone studia wyższe na kierunku/specjalności zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć albo na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,

- nie posiada przygotowania pedagogicznego,

- zobowiązuje się do uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Dyrektor nawiązuje stosunek pracy z taką osobą bez konieczności występowania do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie. Nauczyciel rozpoczyna staż na stopień kontraktowego (z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć). W przypadku, gdy nauczyciel nie uzyska przygotowania pedagogicznego w ciągu roku z przyczyn od niego niezależnych, staż przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967) – art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4, art. 10 ust. 3, ust. 7 i 9,

-ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996) – art. 13 ust. 6 pkt 2, art. 14 ust. 3 pkt  6, art. 15 ust. 1-2, ust. 6, art. 32 ust.8-9, art.34,

-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1  sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017.1575).

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.09.2017
Data modyfikacji 06.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
do góry