Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków nauki podczas upałów - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków nauki podczas upałów

Warszawa, dn. 12 czerwca 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.576.1.2019.AS

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, tj. wysokimi temperaturami powietrza przypominam Państwu o konieczności zapewnienia uczniom właściwych warunków podczas realizacji zajęć organizowanych przez szkołę.

Zgodnie z przepisami, organ prowadzący szkołę bądź placówkę wraz z dyrektorem odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły lub placówki oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W związku z tym powinni zapewnić niezbędne wyposażenie np. urządzenia chłodzące, gwarantujące utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach.

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia (w tym wysokie temperatury), które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić pod warunkiem zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych, ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Jednocześnie informuję, że obowiązki dyrektora i organu prowadzącego w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania szkół i placówek regulują m.in.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649, ze zm.).

Zachęcam również do zapoznania się z informacjami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa − poradnikiem „Jak przetrwać upały” (https://rcb.gov.pl/jak-przetrwac-upaly/), a także z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli, których celem jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat funkcjonowania systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB” (https://rcb.gov.pl/alertrcb/).

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.06.2019
Data modyfikacji 12.06.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aurelia Michałowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry