Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

13.06.2017

Warszawa, dn. 12 czerwca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPU.5750.2.2017.AMK

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół dla młodzieży
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) i § 3 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) uprzejmie proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2017/2018, uwzględniając wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

W związku z powyższym rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana), przedstawia kuratorowi oświaty wnioski (załącznik nr 2) kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie:

•    do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
•    do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

•    laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
•    laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
•    uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
•    uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
•    uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2016/2017, ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Wypełnione 2 egzemplarze wniosków (w tym jeden egzemplarz podpisany przez dyrektora szkoły) dla każdego kandydata do tego stypendium należy przesłać lub złożyć w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, pokój 107 (I piętro) lub w danej Delegaturze Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem (w jednym egzemplarzu) potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2016/2017.

Ponadto nie należy zmieniać formy wniosku (obowiązuje nowy wzór), należy wpisać potwierdzone osiągnięcia uzyskane przez kandydata tylko w roku szkolnym 2016/2017, zaś w punkcie 3. proszę nie wpisywać daty oraz nie dopisywać załączników.

Proszę także o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word na adresy mailowe:

Warszawa: stypendiamen@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Ciechanowie: delegatura.ciechanow@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Ostrołęce: delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Płocku: delegatura.plock@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Radomiu: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl

Delegatura w Siedlcach: delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl

Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie proszę, aby wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania składać osobno, nie łącząc ich w jeden zestaw dokumentów!

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry