Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

13.06.2017

Warszawa, dn. 12 czerwca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPU.5750.3.2017.HP

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych
kończących się uzyskaniem
świadectwa dojrzałości

dotyczy: Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Szanowni Państwo,

nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Przypominam, że zgodnie z art. 90h ww. ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1) otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

2) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Ponadto kandydat w roku szkolnym 2017/2018, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust.1-6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad:

1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, a jeśli nie został utworzony - komisja 3-5 uczniów wybranych przez ogół szkoły;

2. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej). Rada szkoły (rada pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r., proszę, by samorządy uczniowskie, a jeżeli nie zostały utworzone - komisje, przedstawiły radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 21 czerwca 2017 r.

3. Dyrektor szkoły w terminie do 10 lipca br. przesyła do Kuratorium Oświaty zatwierdzony wniosek (wzory wniosku w załączeniu).

W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę należy podać uzasadnione przez dyrektora szkoły przyczyny braku kandydata. Wykaz tych szkół Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uprzejmie proszę, aby wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania składać osobno, nie łącząc ich w jeden zestaw dokumentów!

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.06.2017
Data modyfikacji 19.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Cichostępska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry