Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Awans zawodowy nauczyciela - dane w SIO - Awans zawodowy -

Nawigacja

Awans zawodowy

Awans zawodowy nauczyciela - dane w SIO

Nauczyciel, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego podaje numer PESEL i składa oświadczenie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz.45 ze zm.) Mazowiecki Kurator Oświaty przekazuje do lokalnej bazy Systemu Informacji Oświatowej do zbioru danych nauczyciela dane identyfikacyjne i dziedzinowe w związku z nadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przekazanie do SIO danych obejmujących stopień awansu zawodowego jest możliwe po uprzednim pozyskaniu numeru identyfikacyjnego PESEL.

Zgodnie z:

1/ art. 94 ww. ustawy dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w lokalnej bazie danych SIO są przechowywane przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji. Po upływie okresu przechowywania dane nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO zostają z niej niezwłocznie usunięte. Za zgodą  nauczyciela, wyrażoną na piśmie, dane nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO mogą być przechowywane w tej bazie przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji;

2/ art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.2016.922) przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne, ponieważ jest to niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

         W związku z powyższym nauczyciel, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego podaje numer PESEL i składa oświadczenie wg załączonego wzoru.

Załączniki do strony

Metryczka

Data wytworzenia 22.04.2015
Data publikacji 22.04.2015
Data modyfikacji 04.11.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry