Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram działań awansowych - Awans zawodowy -

Nawigacja

Awans zawodowy

Strona znajduje się w archiwum.

Harmonogram działań awansowych

Informacje

 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ AWANSOWYCH
 
 
TERMIN
CZYNNOŚCI
UWAGI
NAUCZYCIELA
DYREKTORA
 
 
początek roku szkolnego
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
dołączenie do wniosku projektu planu rozwoju zawodowego – dotyczy kontraktowego i mianowanego
przydzielenie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym
nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku; nauczyciel mianowany realizuje staż bez opiekuna
 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 
w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
nauczyciel stażysta przedkłada projekt planu rozwoju zawodowego
 
 
 
w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
 
zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego
dyrektor może zwrócić nauczycielowi projekt planu rozwoju zawodowego do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian
 
staż
realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego
zapewnienie warunków do:
obserwacji zajęć,
udziału w formach kształcenia,
korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej
 
 
30 dni od dnia zakończenia stażu
złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 
 
 
21 dni od dnia
złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 
ustalenie oceny dorobku zawodowego
 
 
w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego
złożenie wniosku o podjęcie postępowania – stażysta i kontraktowy
 
 
 
w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego
złożenie wniosku o podjęcie postępowania – mianowany
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018.967) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013.393) - § 3 i 4
 

Metryczka

27.11.2009
Data publikacji 27.11.2009
Data modyfikacji 22.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kalińska
Osoba udostępniająca informację:
Margerita Wiśniewska
do góry